spacer


Hebrew (Israel)English (United Kingdom)
אודות הרשות

פרופ' יצחק הרפז

הרשות ללימודים מתקדמים אחראית בפני סנאט האוניברסיטה והרקטור על לימודי התואר השני והשלישי. היא אחראית לקביעת דרישות הקבלה ללימודי תואר שני ושלישי בפקולטות ובבתי-הספר, לפתיחת חוגי לימוד ומסלולים חדשים לתארים מתקדמים ולקביעת סטנדרטים אקדמיים למתן תואר שני ושלישי.

הרשות מפקחת על ביצוע התקנונים והנהלים הנוגעים לתארים המתקדמים הלכה למעשה.

הרשות מופקדת על חלוקת מלגות ומענקי מחקר לתלמידים ומסייעת במימון הוצאות הקשורות בביצוע פרויקטים ועבודות מחקר.

בראש הרשות ללימודים מתקדמים עומד הדיקן ללימודים מתקדמים הנבחר על-ידי הסנאט, בהמלצת הרקטור.

כיום מכהן פרופ' יצחק הרפז כדיקן ללימודים מתקדמים .

אגרת הדיקן לתלמידי התארים המתקדמים

הודעות

You are here: Home
seo yemek tarifleri ucuz uçak bileti Ruya Tabirleri ucuz ucak bileti uçak bileti